Adatkezelési TájékoztatóA PV Partners Ügyvédi Társulásweboldalához (www.pvpartners.hu)kapcsolódó adatkezeléseire vonatkozóan
 1. Bevezetés:
  1. A jelen adatkezelési tájékoztató a PV Partners Ügyvédi Társulás weboldalát, a www.pvpartners.hu honlapot (a továbbiakban úgy hivatkozzuk mint Weboldal) felkereső valamennyi látogatónak szól, így különösen, de nem kizárólagosan minden érdeklődőnek,jövőbeni ügyfélnek, állasra pályázónak, hírlevélre feliratkozónak,ésaz a célja, hogy a PV Partners által a weboldalhoz kapcsolódóan kezelt személyes adatok körülményeiről a jogszabályoknak megfelelő tájékoztatást nyújtson.Amennyiben kérdése merül fel, kérjük forduljon hozzánk a jelentájékoztatóban rögzített elérhetőségeinken.
  2. A PV Partners Ügyvédi Társulást a Dr. Pintér Attila Ügyvédi Iroda és a Vámosi Róbert Ügyvédi Iroda alkotja(a továbbiakban úgy is hivatkozzuk, mint PV Partners), így ezen irodák közös adatkezelőként járnak el.Ezen Irodák valamennyi tagja, munkavállalója és azok közreműködői,illetve a PV Partners Ügyvédi Társulásba a jövőben belépő tagok is hozzáférnek a PV Partners által kezeltszemélyes adatokhoz. Ezen személyek megfelelő titoktartási kötelezettség alatt állnak.
  3. A jelen adatkezelési tájékoztatóban gyakran ismételt fogalmakat, atájékoztatónkvégén külön is részletezzük, szem előtt tartva a könnyebb érthetőséget.Amennyiben bármilyen kérdése merül fel az adatkezelési tájékoztatóval összefüggésben, kérjük, hogy forduljon hozzánk bizalommalaz alábbiakban rögzített elérhetőségeken.
 2. Az adatkezelő neve és elérhetősége:
  1. Adatkezelő neve:PV Partners Ügyvédi Társulás
  2. Adatkezelő székhelye:1115 Budapest, Keveháza utca 1-3.
  3. Adatkezelő email címe:iroda@pvpartners.hu
  4. Adatkezelő telefonszáma:+36 1 615 4383
 3. A PV Partners mint adatkezelő által folytatott adatkezelésekrészletei:
  1. Kapcsolatfelvétel a Weboldalon keresztülajánlatkérés/konzultáció céljából
   Adatkezelés célja:A PV Partners Ügyvédi Társulás szolgáltatásainak igénybevétele érdekében történőkapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, illetve konzultáció biztosítása.
   Adatkezelés jogalapja:Magánszemélyek esetén ez az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulásaa jogalap, míg jogiszemélyekés más egyéb szervezetek nevében eljáró üzleti kapcsolattartók/képviselők eseténen a PV Partners, mint adatkezelő jogos érdeke az adatkezelés jogalapja.
   Adatkezeléssel érintett adatok:Teljes név, email cím, telefonszám, továbbá a kapcsolatfelvétel során a www.pvpartners.hu weboldal felületén megadott egyéb személyes adatok.
   Az adatmegőrzés időtartama:A kapcsolatfelvételt tartalmazó üzenetek tartalmát azok beérkezésétől számítottan 3 hónapigőrizzük meg, utána töröljük, ide nem értve azokat a megkereséseket, amelyek kapcsán ügyvédi megbízási szerződés jön létre. Ebben az esetben az adatok megőrzési ideje az ügyvédi megbízási szerződésben rögzítettek szerint alakul.
   Harmadik országba, nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás:Nem történik adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.
   Adatszolgáltatás elmaradásának következményei:Az adatszolgáltatás nem kötelező. Ugyanakkor az adatok hiányában, aPV Partners nem tud kapcsolatba lépni, kapcsolatot tartaniaz érintett megkeresést küldő személlyel, így nem tud konzultációs lehetőséget sem biztosítani.
  2. Álláspályázatra érkezett adatok kezelése (Karrier oldal)
   Adatkezelés célja:Álláspályázatra munkavállaló kiválasztása
   Adatkezelés jogalapja:Az állásra pályázó önkéntes és kifejezett hozzájárulása.
   Adatkezeléssel érintett adatok:Személyazonosító adatok, kapcsolattartási adatok, korábbi munkahelyekre vonatkozó adatok, végzettségre, iskolákra vonatkozó adatok, képzettségekre, kompetenciákra vonatkozó adatok, egyéb személyes adatok, amelyeket a pályázó az életrajzában vagy egyéb, a pályázati anyag részeként rögzített, illetve amelyek a felvételi eljárás során válnak bármely módon ismerté.
   Az adatmegőrzés időtartama:Az adott pozíció betöltéséig, illetőleg az érintett kifejezett hozzájárulása esetén további 1 évig a pozíció betöltésétől számítottan, abból a célból, hogy a későbbiekben megüresedő pozíciók kapcsán megkereshessük.
   Harmadik országba, nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás:Nem történik adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.
   Adatszolgáltatás elmaradásának következményei:Az adatszolgáltatás nem kötelező. A PV Partners Ügyvédi Társulás nem tud kapcsolatba lépni, kapcsolatot tartani az álláspályázatra jelentkezést beadó pályázóval.
  3. Hírlevél küldése
   Adatkezelés célja:Hírlevél küldése a PV Partners által összeállított hírekről, jogi összefoglalókról, szolgáltatásokról, egyéb üzleti és szakmai tartalmakról, illetve az ügyvédi társulás üzleti szolgáltatásairól a hírlevélre feliratkozók részére
   Adatkezelés jogalapja:Az érintett feliratkozó önkéntes és kifejezett hozzájárulása
   Adatkezeléssel érintett adatok:Teljes név, Email cím
   Az adatmegőrzés időtartama:A személyes adatokat az érintett feliratkozó hozzájárulásának a visszavonásáig illetőleg a leiratkozásig kezeljük.
   Harmadik országba, nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás:Nem történik adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.
   Adatszolgáltatás elmaradásának következményei:Az adatszolgáltatás nem kötelező. A PV Partners Ügyvédi Társulás nem tud hírlevelet küldeni a hírlevélre feliratkozók részére.
 4. Adatfeldolgozók igénybevétele
  1. Egyes adatkezelési tevékenységeink során, mint pl.: a hírlevél küldés, vagy a weboldalunk üzemeltetése igénybe vesszük külső szolgáltató segítségét. Ezek a külső szolgáltatók adatfeldolgozónak minősülnek, és az adatkezelő (azaz a PV Partners Ügyvédi Társulás) utasítása alapján adatkezelési tevékenységet végeznek, így a weboldalunkon keresztül nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan kezelt adatok egy részét vagy egészét megismerhetik. Ezek az adatfeldolgozók írásbeli megállapodás alapján végzik tevékenységüket, és titoktartási kötelezettség alatt állnak. További információkért kérjük keressen fel minket elérhetőségeinken.
 5. Önt, mint az adatkezelés érintettjét megillető jogok
  1. Önt, mint az adatkezelés érintettjét, az alábbi jogok illetik meg a személyes adatok vonatkozásában:
   1. Hozzáférés joga – Ön tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől az Önről kezelt adatok köréről, kérelmezheti a személyes adatokhoz történő hozzáférést. A hozzáférés joga lehetőséget biztosít arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy folyamatban van-e az Ön személyes adataira vonatkozóan adatkezelés, amennyiben igen, úgy pedig jogosult hozzáférni a személyes adataihoz, azokról másolatot igényelhet, valamint tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől az adatkezelést érintő információkról.
   2. Helyesbítés, törlés, és az adatkezelés korlátozásának joga - A személyes adatok helyesbítését, illetve törlését, valamint kezelésének korlátozását jogosult kérelmezni. A helyesbítés joga lehetőséget biztosít arra, hogy pontatlan vagy hiányos adatok esetén azok helyesbítését kérje az Adatkezelőtől. Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok törlését kérje. Ha Ön a személyes adatainak kezelésének korlátozását kéri, akkor az Adatkezelő az adatkezelést az Ön kérelmének megfelelően korlátozhatja. Ha Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát, akkor a korlátozás időtartama arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az Adatkezelő részére ezen adatok pontosságának ellenőrzését. Ön kérheti a személyes adatok felhasználásának korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi azok törlését. Ön előterjeszthet ilyen kérelmet akkor is, ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adataira adatkezelés céljából, de Ön igényt tart az adatkezelés korlátozására, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
   3. Tiltakozás joga - Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból – a jogszabályokban rögzített esetekben - bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen.
   4. Adatok hordozhatóságának joga - Önt megilleti továbbá az adatainak hordozhatósághoz való jog. Az adathordozhatósághoz való jog keretében Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Ha technikailag megvalósítható, akkor Ön azt is kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő más adatkezelő részére közvetlenül továbbítsa.
   5. Hozzájárulás visszavonásának joga – Önt megilleti továbbá, az adatkezeléshez adott korábbi hozzájárulás visszavonásának joga, amelyet bármikor, indokolás nélkül, és ingyenesen gyakorolhat. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonása, nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét
  2. Felhívjuk a figyelmét továbbá arra is, hogy egyes jogai részben vagy egészben korlátozottak lehetnek az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek illetőleg annak jogos érdekei miatt. Amennyiben jogait érvényesíteni kívánja, vagy bármilyen kérdése merül fel az adatkezeléssel, illetőleg a jelen tájékoztató tartalmával kapcsolatban úgy kérjük, forduljon bátran a PV Partners Ügyvédi Társuláshoz, a jelen Adatkezelési tájékoztatóban rögzített elérhetőségeken.
 6. Panasz benyújtás joga, Bírósági jogérvényesítés:
  1. Amennyiben Ön az adatkezelés során a jogainak megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:
   1. közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat telefonon, postai levélben postai küldemény útján, vagy emailen keresztül a 2. pontban rögzített elérhetőségeken
   2. bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelem díjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosagok.hu
   3. az érintett felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt nyújthat be amennyiben a személyes adatok jogellenes kezelését tapasztalja. A NAIH elérhetőségei: Székhely: H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 Weboldal: www.naih.hu Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
 7. Az adatkezelési tájékoztató módosítása és figyelmeztetés
  1. A PV Partners Ügyvédi Társulás fenntartja a jogot arra, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor egyoldalúan módosítsa, így érdemes a Weboldalt időközönként újra felkeresni az aktuálisan irányadó verzióért.
  2. A jelen adatkezelési tájékoztató kifejezetten a Weboldalon történő kapcsolatfelvételre illetve konzultáció kérésére, az állásra pályázók álláspályázatára, valamint hírlevelek küldésére vonatkozik, és nem tartalmazza a PV Partners Ügyvédi Társulás által folytatott egyéb adatkezelésekre vonatkozó információkat. További információkért kérjük keressen fel minket elérhetőségeinken.
 8. Gyakran használt fogalmak:
  Adatkezelő:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, jelen adatkezelési tájékoztató alkalmazásában a PV Partners Ügyvédi Társulás
  AdatfeldolgozóAz a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Pl.: A Weboldal üzemeltetésében/karbantartásában közreműködő informatikai szolgáltatónk
  Harmadik ország:Minden olyan állam, amely nem EGT (Európai Gazdasági Térség) tagállam.
  Adatkezelés:A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek Verziószám: v1_01/2022. 5 összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
  Amennyiben bármilyen kérdése merül fel a fent rögzített vagy más fogalmakkal, jogintézményekkel, az Ön jogaival vagy az adatkezeléssel kapcsolatban kérjük, hogy forduljon hozzánk bizalommal az alábbiakban rögzített elérhetőségeken
Kelt: Budapest, 2022. 06. 21. napjánPV Partners Ügyvédi Társulás